ကုိကုိ (Electronic E-Book ရွာလုိ ့ရေသာေနရာမ်ား)

ကုိကုိ ေရနည္းနည္းေတာ့ရွားတယ္ ... ေတြ ့ထားတာကေတာ့ http://komoeyay.blogspot.com ကအမ်ားဆုံးပဲ ....... ဒိထပ္ မ်ားမ်ားလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့  Google မွာ "စာအုပ္ electronic" ဆုိျပီးရုိက္ျပီးရွာရင္ ပုိမ်ားမ်ားရမယ္ထင္တယ္.. ဘယ္လုိစာအုပ္လုိခ်င္တာလဲ မသိေတာ့ မ်ားမ်ားရေအာင္ပဲ ရွာေပးလုိက္တယ္ ေနာ္ ......