နည္းပညာ အေမးအေျဖ Android Apk

Team Redex ရဲ႔ နည္းပညာ အေမးအေျဖ application ပါ။
------------------------------------------------------------------
နည္းပညာနဲ႔ ပတ္သတ္လုိ႔ ေမးျမန္းခ်င္တာ ရွာေဖြေလ့လာ ဆည္းပူးလုိသူမ်ား အလြယ္တကူ မသိတာမ်ားကုိေမးျမန္းႏူိင္ပါတယ္။
ထုိ႔အတူ ေမးထားေသာေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကုိ မိမိက သိရွိပါက ၀င္ေရာက္ကာေျဖဆုိေပးႏူိင္ပါတယ္။
လုိခ်င္ေသာ Free ရႏူိင္ေသာ software မ်ားကုိလဲ ေတာင္းဆုိႏူိင္ပါတယ္။
ေမးျမန္းေသာေမးခြန္းမ်ားကုိ အတတ္ႏူိင္ဆုံးၾကိဳးစားေျဖဆုိကာ မွန္ကန္စြာေျဖဆုိေပးသူအား ေမးခြန္းေမးျမန္းသူမွ Vote Up လုပ္ေပးလုိ႔ရပါသည္။ Vote Up မ်ားလာပါက User Rank လဲျမင့္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။
သတ္မွတ္ထားေသာ User Rank ကုိေရာက္ပါက Admin Team မွ ဆုမ်ားကုိခ်ီးျမွင့္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ လူၾကီးလူငယ္မ်ား နည္းပညာႏွင့္ ပုိမုိ ထိေတြ႔ ရင္းႏွီးလာေစရန္ရည္ရြယ္ပီး ေမးခြန္းမ်ားကုိအျပိဳင္အဆုိင္အေမးအေျဖ လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ စာဖတ္အားႏွင့္တကြ တုိးတက္မွဳ ျမန္ဆန္လာေစရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။
ေပးအပ္မည့္ ဆုမ်ားကေတာ့ ဖုန္းကတ္ မွ Samsung ဖုန္းအထိပါ၀င္ပါတယ္။
အားလုံးပဲ နည္းပညာေတြတုိးႏူိင္ၾကပါေစ။

Download From Playstore
https://play.google.com/store/apps/details?id=androitech.aungaungswe.QA

Download Form Myanmar App Store
http://downloadmyanmarappstore.com/?p=307